Projekt PRO-LEARN

Wspieranie procesu uczenia się i zdolności poznawczych dzieci poprzez holistyczne podejście oraz innowacyjne metody.

about

Projekt PRO-LEARN jest zgodny z priorytetami Europy 2020 w zakresie edukacji i szkolenia, młodzieży i zapobiegania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki w kontekście globalizacji i integracji rynku pracy. Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej na temat walki ze zjawiskiem przedwczesnego kończenia nauki (2011), systemy edukacji i szkoleń nie zapewniają wystarczającego wsparcia uczniom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi i edukacyjnymi oraz wystarczającej pomocy, aby zatrzymać młodzież w systemie edukacji i szkoleń.

Konsorcjum projektu składa się z 6 partnerów (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, MŚP) z Polski, Włoch, Rumunii, Cypru i Grecji, działających w obszarze edukacji i szkoleń. Okres realizacji projektu: 36 miesiące.

Cele

about exercises diagnosis of cognitive processes results

Projekt ma na celu:

 • Ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez usprawnienie procesu uczenia się
 • Rozwiązanie problemu niedoboru specjalistów w szkołach (psycholodzy, pedagodzy)
 • Zwiększenie zaangażowania rodziców w proces uczenia się ich dzieci i rozwój ich zdolności poznawczych
 • Opracowanie bezpłatnych narzędzi elektronicznych do diagnozowania procesów poznawczych i preferowanego stylu uczenia się dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat, do samodzielnego korzystania lub pod nadzorem rodziców i nauczycieli/pedagogów
 • Opracowanie bezpłatnych programów i materiałów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli pozbawionych technicznych barier, w celu rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększania skuteczności uczenia się wykorzystując w pełni zasoby i potencjał mózgu dziecka

Co otrzymasz

about

Projekt zakłada wypracowanie czterech rezultatów pracy intelektualnej

 • 01
  NARZĘDZIE ELEKTRONICZNE DO DIAGNOZOWANIA PROCESÓW POZNAWCZYCH I STYLÓW UCZENIA SIĘ MŁODSZYCH DZIECI
  w wieku 6-10 lat
  – Wielowymiarowe, wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie online do diagnozowania procesów poznawczych i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się młodszych dzieci – w wieku od 6 do 10 lat
 • 02
  NARZĘDZIE ELEKTRONICZNE DO DIAGNOZOWANIA PROCESÓW POZNAWCZYCH I STYLÓW UCZENIA SIĘ STARSZYCH DZIECI
  w wieku 11-14 lat
  – - Wielowymiarowe narzędzie online do diagnozowania procesów poznawczych i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 11 do 14 lat). Będzie to również wystandaryzowane narzędzie psychometryczne.
 • 03
  PAKIET SZKOLENIOWY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW
  Osoby dorosłe
  – 10 krótkich szkoleń on-line (czas trwania od 1 do 3 godzin) dostępnych w formie e-learningu, zawierających materiały multimedialne w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie neuropedagogiki (style uczenia się, jak uczyć dzieci, nauczanie multisensoryczne, itd.) dostarczające nauczycielom wiedzy, strategii oraz podejść wspierających ich w procesie nauczania oraz potrzebnych do korzystania z rezultatów projektu w szkole i poza nią.
 • 04
  ZESTAW NARZĘDZI EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW – GRY I ZADANIA EDUKACYJNE
  6-10 lat i 11-14 lat
  -ma na celu wsparcie uczniów w rozwijaniu funkcji poznawczych i umiejętności efektywnego uczenia się, wykorzystaniu własnych zasobów oraz potencjału mózgu. Zestaw składać się będzie z krótkich ćwiczeń online wspierających/rozwijających funkcje poznawcze oraz różne techniki i metody efektywnego uczenia się. Ćwiczenia adresowane będą do dwóch grup wiekowych: 6-10 i 11-14 lat.

Grupy docelowe

Grupy docelowe do których skierowane są działania w ramach projektu i jego rezultaty.

about contact

Bezpośrednie grupy docelowe

 • Uczniowie szkół podstawowych (w wieku od 6-14 lat)
 • Rodzice
 • Nauczyciele zaangażowani w realizację działań związanych z doradztwem edukacyjnym
 • Nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych
 • Specjaliści pracujący w szkołach podstawowych (np. psycholodzy, pedagodzy)

Pośrednie grupy docelowe

 • placówki oświatowe oferujące wsparcie pedagogiczne i poradnictwo
 • centra doradztwa

Pozostali interesariusze

 • władze lokalne i regionalne odpowiedzialne za edukację
 • uniwersytety i szkoły wyższe
 • stowarzyszenia rodziców i nauczycieli
 • platformy internetowe dla szkół np. eTwinning, School Education Gateway