Narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci

learning styles and cognitive processes

(w wieku 11-14 lat)

Narzędzie PRO-LEARN Teens daje możliwość pomiaru dwóch obszarów funkcjonowania dziecka/ucznia w wieku od 11 do 14 roku życia:
(1) procesy poznawcze – pamięć, uwaga, myślenie oraz spostrzeganie.
(2) style uczenia się – wzrokowy, słuchowy, czytanie-pisanie, kinestetyczny.

Kwestionariusz PRO-LEARN Teens stworzono bazując na powszechnie obowiązującej w psychologii procedurze psychometrycznej.

Test składa się z dwóch części:
– Badanie unikatowego stylu uczenia się (test samooceny)
– Ocena zdolności poznawczych w formie gier (szereg różnych zadań/ gier sprawdzających pamięć, uwagę, spostrzeganie i myślenie, np. ukryte elementy, dźwięki, opowieści)

Wykonanie zadań oraz ocena szeregu twierdzeń zawartych w kwestionariuszu PRO-LEARN Teens pozwala na określenie poziomu procesów poznawczych oraz wskazanie preferowanego przez ucznia stylu uczenia się.
Badanie wypełnia uczeń w wieku od 11 do 14 roku życia.

Po wypełnieniu testu on-line, system informatyczny automatycznie zlicza wyniki oraz przelicza je na skalę znormalizowaną. Generuje się również indywidualny raport zwrotny. Na podstawie wyników diagnozy wygenerowany raport będzie zawierał szereg wskazówek dla ucznia (jak efektywnie się uczyć) oraz dla rodziców i nauczycieli (jak efektywnie uczyć dziecko i wspierać jego rozwój).

Narzędzie PRO-LEARN Teens