Narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych młodszych dzieci

Image module

(w wieku 6-10 lat)

Wielowymiarowe narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych oraz preferowanego stylu uczenia się dzieci w wielu wczesnoszkolnym – od 6 do 10 lat. Procesy poznawcze to pamięć, myślenie, uwaga i postrzeganie, które są odbierane przez narządy zmysłów oraz centralny układ nerwowy. Są to procesy polegające na odbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu informacji z otoczenia. Procesy poznawcze pozwalają uczyć się nowych umiejętności, zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Dokładna analiza procesów pozwoli dopasować metodykę nauczania oraz opracować program wspierania rozwoju dziecka w edukacji. Styl uczenia się jest to sposób w jaki wolimy się uczyć. W literaturze występuje wiele koncepcji stylów uczenia się. W projekcie zastosowano koncepcję N. Fleminga, autora modelu VARK wyróżniającą cztery typy stylów uczenia się: wizualne, słuchowe, czytane/pisane, kinestetyczne.

Narzędzie pozwoli na rzetelną i bezpłatną diagnozę procesów poznawczych i stylu uczenia się, bez konieczności zaangażowania specjalistów (psychologów, pedagogów). Narzędzie do diagnozy będzie dostępne online, bez żadnych przeszkód. Narzędzie eliminuje barierę w dostępie do specjalistów wśród dzieci i młodzieży. Test dostępny będzie na komputerze, laptopie, smartphonie, również dla tych osób które na co dzień nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dodatkowo, narzędzie generować będzie automatyczny raport dla użytkownika, zawierający dokładną informację na temat procesów poznawczych, stylu nauczania oraz propozycją wytycznych dotyczących pracy z dziećmi. Stosowanie narzędzia pozwoli na lepsze funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym, gdyż pozwoli uzyskać przyśpieszenie procesu uczenia się, ograniczenie niepowodzeń szkolnych, oraz pozytywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości oraz poczucie własnej skuteczności u dzieci i młodzieży. Narzędzie będzie wsparciem również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wypełnianiu obowiązków szkolnych, zapobiegając ich wypadnięciu z systemu edukacji i zmniejszając ryzyko wykluczenia społecznego. Z uwagi na bardzo młody wiek uczniów (użytkowników narzędzia) i ich zdolności poznawcze, aby zbadać (ocenić) funkcje poznawcze uczniów, test będzie mógł zostać wypełniony przez rodziców i nauczycieli w oparciu o obserwację i dobrą znajomość dziecka. Test będzie opracowany w w oparciu o podejście psychometryczne, powszechnie wykorzystywane w psychologii, z uwzględnieniem założeń metodycznych i statystycznych.

Narzędzie wygeneruje automatyczny raport zwrotny na temat dominującego stylu uczenia się oraz zdolności poznawczych dziecka (np. koncentracja uwagi, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, analiza i synteza, spostrzegawczość, itd.) Wygenerowany raport zawierać będzie szereg wskazówek dla ucznia (jak uczyć się skutecznie) oraz rodziców i nauczycieli (jak pomóc dziecku w efektywnej nauce oraz wspierać je w rozwoju).

Do narzędzia dołączony będzie podręcznik zawierający opis procedury konstrukcji narzędzia, właściwości psychometryczne oraz praktyczne wskazówki jak przeprowadzić badanie narzędziem i odczytywać wyniki.

Czas pozostały do zakończenia projektu

%-YYears:%-zMonths:%-nDays:%-HHours: