Narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych młodszych dzieci

diagnosis of cognitive processes

(w wieku 6-10 lat)

Kwestionariusz PRO-LEARN Kids daje możliwość pomiaru dwóch obszarów funkcjonowania dziecka/ucznia w wieku od 6 do 10 roku życia:
(1) procesy poznawcze – pamięć, uwaga, myślenie oraz spostrzeganie.
(2) style uczenia się – wzrokowy, słuchowy, czytanie-pisanie, kinestetyczny.

Kwestionariusz PRO-LEARN Kids stworzono bazując na powszechnie obowiązującej w psychologii procedurze psychometrycznej. Efektem zastosowanej procedury psychometrycznej jest stworzenie trafnego, rzetelnego, znormalizowanego, obiektywnego i wystandaryzowanego narzędzia do badania procesów poznawczych i stylów uczenia niezbędnych zarówno w obszarze edukacji, jak również w codziennym funkcjonowaniu dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia.

Wiedza na temat funkcjonowania dziecka w tych dwóch obszarach (procesy poznawcze i style uczenia się) jest bardzo istotna. Pozwala bowiem na podjęcie przez rodziców, nauczycieli lub wychowawców działań wspierających jego rozwój intelektualny, wdrożenie odpowiednich metod nauczania, opracowanie programu wsparcia dziecka w procesie edukacji. Natomiast samemu dziecku pomaga w efektywniejszym uczeniu się i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Badanie wypełnia nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny ocenianego ucznia/dziecka w wieku od 6 do 10 lat. Po wypełnieniu testu on-line, system informatyczny automatycznie zlicza wyniki oraz przelicza je na skalę znormalizowaną. Generuje się również raport zwrotny.

Raport zawiera (1) informacje na temat tego, co Kwestionariusz PRO-LEARN Kids bada, (2) poziomy czterech procesów poznawczych wraz z ich interpretacją oraz (2) opis dwóch dominujących stylów uczenia się. Raport zawiera także (4) wskazówki do pracy z dzieckiem: inne dla rodziców/prawnych opiekunów, a inne dla nauczycieli – tak, aby były one możliwe do wdrożenia w domu lub w szkole.

Aby dowiedzieć się więcej o narzędziu PRO-LEARN Kids, przeczytaj Podręcznik.

Podręcznik
Narzędzie PRO-LEARN Kids