Platforma szkoleniowa dla nauczycieli i edukatorów

training

Dzięki wspólnym działaniom partnerów stworzono „Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów” – darmową platformę online, której celem jest zwiększanie wiedzy nauczycieli i pedagogów na temat najnowszych odkryć z dziedziny neuropedagogiki: stylów uczenia się, metod nauczania dzieci, nauczania multisensorycznego, aktywnego słuchania, wielorakości inteligencji i wiele więcej!

Szkolenie, które jest dostępne w formie e-learningowej i multimedialnej, podzielone jest na cztery główne obszary:

• psychopedagogika z neurodydaktyką
• wielorakość inteligencji
• relacja jako kluczowa strategia
• narzędzia do nauczania i treningu umysłu

Każdy obszar składa się z kilku rozdziałów (w sumie 10 rozdziałów) przedstawiających różne tematy za pomocą wykładów w formie filmików, materiałów edukacyjnych, przykładów ćwiczeń, które można wykorzystać w klasie oraz quizu sprawdzającego zdobytą wiedzę.
Z Pakietu można korzystać w dowolnym czasie, a nauczyciele mogą wybrać tematy szkolenia i uczyć się w swoim tempie. Co więcej, szkolenie we własnym tempie nie wymaga obecności trenera.

Głównymi celami platformy szkoleniowej są:

• Wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat tego, w jaki sposób wspierać uczniów indywidualnie;
• Kształtowanie metodologii nauczania według potrzeb uczniów;
• Korzystanie z metod nauczania zgodnych z potencjałem poznawczym uczniów;
• Angażowanie rodziców w proces uczenia się dzieci.

Partnerzy projektu zakończyli pilotaż Pakietu szkoleniowego, podczas którego ponad 300 nauczycieli i pedagogów zalogowało się na platformę i zaangażowało się w testowanie materiałów.

Platforma szkoleniowa