Preloader logo

Blog categories

Comments

Łączenie projektów Erasmus+, takich jak projekt PRO-LEARN (Sojusz na rzecz innowacji) z platformą eTwinning. Znaczenie narzędzi wypracowanych w ramach projektu PRO-LEARN

Bez wątpienia eTwinning jest najlepszą platformą do współpracy między nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i władzami lokalnymi. Nie jest przypadkiem, że we współpracy w ramach programu Erasmus+ partnerzy muszą podać w formularzu zgłoszeniowym, w jaki sposób będą korzystać z eTwinningu.

Portal eTwinning jest doskonałym miejscem na wzbogacanie działań w ramach projektu w sposób innowacyjny i interaktywny, supported by information and communication technology for motilities, as well as partnerships for the exchange between schools. Portal może być wykorzystywany także jako sposób kontaktowania się z partnerami projektu, cyfrowa klasa łącząca uczniów, biblioteka dokumentów, metoda na promowanie rezultatów projektu oraz zapewnienie trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji.

Istnieją jednak projekty Erasmus+, których konsorcjum składa się z partnerów niekwalifikujących się do korzystania z eTwinningu. Jak poradzić sobie z takim problemem? Czy naprawdę chcemy, aby tego rodzaju projekty Erasmus+ zostały włączone/zarejestrowane w eTwinningu?

W ciągu ostatnich trzech lat zetknęliśmy się z tego rodzaju trudnościami, ponieważ większość partnerów w projekcie Κ201 Erasmus+ Sojusze na rzecz innowacji, obszar edukacji szkolnej, nie kwalifikowała się do korzystania z eTwinningu. Nasz projekt nr 2019-1-PL01-KA201-065726 „Wspieranie procesu uczenia się i zdolności poznawczych dzieci poprzez holistyczne podejście oraz innowacyjne metody – PRO-LEARN” był projektem na dużą skalę, ponieważ realizowany był przez 6 organizacji (2 szkoły, organizacje NGO i SME) z pięciu krajów UE: Polski, Cypru, Grecji, Włoch i Rumunii.

W naszym przypadku rejestracja projektu na platformie eTwinning nie była zbyt trudna, ponieważ dwóch partnerów projektu to szkoły. Trudność polegała na tym, że pozostali czterej partnerzy nie kwalifikowali się jako instytucje mogące uzyskać dostęp do platformy. Mogli jednak mieć możliwość udziału jako goście, posiadając ograniczony dostep.

Przystąpiliśmy do rejestracji naszego projektu na platformie eTwinning, ponieważ wierzymy w jakość i znaczenie opracowanych narzędzi. Wiedzieliśmy, że ze względu na skład konsorcjum (różne organizacje) i pośredni udział uczniów, nasza obecność na platformie oraz możliwość wykorzystania dostępnych narzędzi będą ograniczone. Wiedzieliśmy też, że nie możemy ubiegać się o odznakę krajową czy europejską. Pomimo tego zdecydowaliśmy się zarejestrować i wykorzystać platformę eTwinning do rozpowszechniania rezultatów projektu, ponieważ główną grupą docelową projektu PRO-LEARN są nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych i średnich oraz oczywiście uczniowie.

Spójrzmy na projekt od początku i dowiedzmy się o nim czegoś więcej…
Nasz projekt „Wspieranie procesu uczenia się i zdolności poznawczych dzieci poprzez holistyczne podejście oraz innowacyjne metody – PRO-LEARN” jest odpowiedzią na priorytety strategii „Europa 2020” w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży i przedwczesnego kończenia nauki w kontekście globalizacji i integracji rynku pracy. Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki (2011) zawarła informacje na temat tego, że systemy kształcenia i szkolenia często nie zapewniają uczniom wystarczającego i ukierunkowanego wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi lub edukacyjnymi oraz w pozostaniu w edukacji i szkoleniu. Dostosowywanie się do stylów uczenia się uczniów i pomaganie nauczycielom w zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb uczniów o różnych zdolnościach nadal stanowi wyzwanie dla szkół.

Spersonalizowane i elastyczne formy uczenia się są szczególnie ważne dla tych, którzy preferują praktyczne uczenie się i są motywowani aktywnymi formami uczenia się. Podstawą naszych umiejętności uczenia się są zdolności poznawcze, związane z pamięcią, myśleniem, uwagą i spostrzeganiem. Pozwalają nam zdobywać nowe umiejętności i wiedzę oraz komunikować się z otoczeniem, gdyż są ściśle związane z odbiorem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

Trafna diagnoza zdolności poznawczych uczniów i ich stylów uczenia się pozwala na dopasowanie metodyki nauczania oraz opracowanie indywidualnego programu wsparcia edukacyjnego dla każdego dziecka. Ścieżka nauczania/uczenia się zaprojektowana zgodnie z posiadanymi zdolnościami poznawczymi i indywidualnym stylem uczenia się pomaga uczniowi efektywniej funkcjonować w procesie uczenia się, przyspieszając ten proces, pomagając przezwyciężać niepowodzenia w szkole oraz pozytywnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej skuteczności u ucznia.

Projekt PRO-LEARN to odpowiedź na powyższe potrzeby. Celem projektu jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych i umiejętności efektywnego uczenia się dzieci. Zależy nam na zwiększeniu zdolności ich umysłów i zmaksymalizowaniu potencjału poznawczego poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) przy aktywnym udziale szkół, kadry pedagogicznej/ekspertów i partnerów projektu z krajów partnerskich.

Rezultaty projektu wspierają również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizowaniu obowiązku szkolnego, zapobiegając przedwczesnemu kończeniu nauki, który może skutkować wykluczeniem społecznym.

Projekt ma na celu:
– ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki poprzez usprawnienie procesu uczenia się
– rozwiązanie problem niedoboru specjalistów w szkołach (psycholodzy, pedagodzy)
– zwiększenie zaangażowania rodziców w proces uczenia się ich dzieci i rozwój ich zdolności poznawczych
– opracowanie bezpłatnych narzędzi elektronicznych do diagnozowania procesów poznawczych i preferowanego stylu uczenia się dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat, do samodzielnego korzystania lub pod nadzorem rodziców i nauczycieli/pedagogów,
– opracowanie bezpłatnych programów i materiałów szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli pozbawionych technicznych barier, w celu rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży oraz zwiększania skuteczności uczenia się wykorzystując w pełni zasoby i potencjał mózgu dziecka.

Rezultaty projektu powstały w celu zwiększenia wiedzy rodziców na temat rozwoju umiejętności poznawczych i społecznych dzieci oraz są odpowiedzią na ich niskie zaangażowanie w proces uczenia się dzieci. Zgodnie z najnowszymi odkryciami w dziedzinie neuropedagogiki rodzice mają wpływ na edukację dzieci oraz na ich rozwój i osiągnięcia szkolne (Menheere i Hooge, 2016).
Zaprojektowane produkty są skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich (6-14 lat), rodziców i nauczycieli/pedagogów (udział w projekcie), aby pomóc im zrozumieć znaczenie wczesnego rozwoju poznawczego, a także procesów poznawczych dzieci (6-14 lat), aby następnie wspierać ich rozwój oraz zwiększyć potencjał ich mózgów, a także zmaksymalizować potencjał poznawczy w środowisku edukacyjnym i poza nim.

PRO-LEARN to projekt na dużą skalę. Partnerzy pochodzą z różnych obszarów geograficznych i reprezentują różne wartości społeczno-ekonomiczne, ale ich wspólnym celem jest wspieranie rozwoju poznawczego dzieci, a także wspieranie nauczycieli i włączanie nowych pomysłów/metod do systemu edukacji.
W trakcie realizacji projektu partnerstwo opracowało cztery główne produkty, które będą dostępne w pięciu językach – angielskim, greckim, włoskim, rumuńskim i polskim już od września 2022 r.

O1: PRO-LEARN Kids Narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych młodszych dzieci (w wieku od 6 do 10 lat) – wielowymiarowe narzędzie elektroniczne do diagnozowania procesów poznawczych oraz preferowanego stylu uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Narzędzie jest dostępne online na komputerze, laptopie, smartfonie, również dla tych osób które na co dzień nie mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów. Automatycznie generowany raport zawiera informacje na temat procesów poznawczych i stylów uczenia się dziecka wraz z propozycjami wskazówek, jak pracować z dzieckiem.
Do narzędzia dołączony jest podręcznik zawierający opis procedury konstrukcji narzędzia, właściwości psychometryczne oraz praktyczne wskazówki jak przeprowadzić badanie narzędziem i odczytywać wyniki.
(https://prolearn-project.eu/pl/narzedzie-elektroniczne-do-diagnozowania-procesow-poznawczych-mlodszych-dzieci/)

O2: Narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci (w wieku 11-14 lat) – wielowymiarowe narzędzie elektroniczne do diagnozowania preferowanego stylu uczenia się oraz procesów poznawczych starszych dzieci w wieku szkolnym. Jest to wystandaryzowane narzędzie przygotowane zgodnie z podejściem psychometrycznym. Narzędzie automatycznie generuje indywidualne informacje zwrotne na temat dominującego stylu uczenia się i zdolności poznawczych ucznia. Na podstawie wyników diagnozy wygenerowany raport przedstawia szereg wskazówek dla ucznia (jak skutecznie się uczyć) oraz dla rodziców i nauczycieli (jak skutecznie uczyć dziecko i wspierać jego rozwój). Do narzędzia dołączony jest podręcznik zawierający opis procedury konstrukcji narzędzia, właściwości psychometryczne oraz praktyczne wskazówki jak przeprowadzić badanie narzędziem i odczytywać wyniki.
(https://prolearn-project.eu/pl/narzedzie-elektroniczne-do-diagnozowania-preferowanego-stylu-uczenia-sie-oraz-procesow-poznawczych-starszych-dzieci/)
Oba narzędzia (PRO-LEARN Kids i PRO-LEARN Teens) umożliwiają wygenerowanie raportu grupowego dla nauczyciela z propozycjami aktywności, dostosowanych do konkretnej grupy uczniów. Narzędzia pozwalają uczniom efektywniej funkcjonować w procesie edukacji, gdyż przyspieszają proces uczenia się, pomagają przezwyciężać niepowodzenia szkolne oraz pozytywnie wpływają na samoocenę i poczucie własnej skuteczności dzieci i młodzieży.

O3: Pakiet szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów dostępny w formie e-learningu zawiera 10 krótkich szkoleń online (czas trwania od 1 do 3 godzin) w formie multimedialnej. Skupia się na najnowszych odkryciach z dziedziny neuropedagogiki (style uczenia się, metody nauczania dzieci, nauczanie multisensoryczne itp.), przekazaniu nauczycielom wiedzy, jak indywidualnie dostosować wsparcie do uczniów; kształtowaniu metodyki nauczania zgodnie z potrzebami uczniów; stosowaniu metody nauczania zgodnie z potencjałem poznawczym uczniów; angażowaniu rodziców w procesy uczenia się dzieci.
(https://prolearn-project.eu/pl/pakiet-szkoleniowy-dla-nauczycieli-i-pedagogow/)

O4: Zestaw narzędzi edukacyjnych dla uczniów mający na celu rozwój funkcji poznawczych i wspieranie uczniów w rozwijaniu procesów poznawczych i umiejętności efektywnego uczenia się, wykorzystaniu w pełni własnych zasobów oraz potencjału mózgu. Pakiet składa się unikalnego zestawu krótkich ćwiczeń wspierających/rozwijających procesy poznawcze sprzyjające efektywnej nauce oraz ćwiczeń rozwijających różne techniki i metody uczenia się. Ćwiczenia adresowane są do trzech grup wiekowych: 6-7 lat, 8-10 lat i 11-14 lat. Gry i zadania edukacyjne są dostępne w formie zasobów on-line dla uczniów.
(https://prolearn-project.eu/pl/zestaw-narzedzi-edukacyjnych-dla-uczniow/)

Głęboko wierzymy, że projekty mające na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi mogą zostać umieszczone na platformie eTwinning, dlatego należy znaleźć sposób na rejestrowanie tego rodzaju projektów na platformie (pomimo tego, że partnerami projektu nie są wyłącznie szkoły). Nauczyciele i uczniowie, którzy zarejestrowani na eTwinning, mogliby wiele zyskać dzięki takim projektom Erasmus+. Publikowanie rezultatów i produktów oraz rozpowszechnianie współpracy w ramach projektów Erasmus+ na rzecz innowacji w dziedzinie edukacji na platformie eTwinning ma zasięg europejski, platforma zawiera bogaty zbiór materiałów i dlatego rezultaty projektów powinny być dostępne dla nauczycieli uczestniczących w eTwinningu. Dzięki temu po zakończeniu współfinansowania projektu Erasmus+ KA2 będziemy mogli być w kontakcie z partnerami projektu za pośrednictwem portalu eTwinning i odkryjemy nowe szkoły zainteresowane projektem. Poza tym jest to dobra okazja, aby stać się wsparciem dla nowych i niedoświadczonych szkół i umożliwić im łatwiejsze wejście w świat współpracy międzynarodowej.

*Wszystkie rezultaty projektu są dostępne za darmo w formie online.
Link do twinspace, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat projektu, naszych działań i rezultatów: https://twinspace.etwinning.net/104092/pages/page/840406

Georgios Konstantinou, Dyrektor szkoły podstawowej Dimotiko Scholeio Agias Napas – Antoni Tsokkou na Cyprze; e-Twinner, ambasador e-Twinning na Cyprze.

Valerica Mititelu, nauczycielka w szkole podstawowej Elena Doamna, Tecuci, w Rumunii, e-Twinner, ambasadorka e-Twinning w Rumunii.

Stella Timotheou, nauczycielka szkoły podstawowej Dimotiko Scholeio Agias Napas – Antoni Tsokkou na Cyprze, aktywny e-Twinner.